Giới thiệu về lớp 9at1

9at1 gồm có 42 thành viên trong đó gồm có :

 - 21 bạn nam 

 - 21 bạn nữ

- có 30 bạn đăng kí thi HSG cấp thành phố năm học 2014-2015

- Cô Phạm Thị Thanh Nhung là chủ nhiệm,giáo viên bộ môn Văn và là MC trong mọi hoạt động của trường THCS Nguyễn An Khương